Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

ПОКАНА

 


До членовете на Българското глаукомно дружество (БГД)

 

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

Във връзка със съдебна отмяна на важни решения взети от Общото събрание(ОС )на 19.03.2016 г. от името на Управителния съвет (УС) на БГД, най- учтиво Ви каним да присъствате на извънредно ОС на БГД , което ще се проведе на 18 октомври /2017г. от 17 ч. в зала „Европа -1”,хотел „Рамада”, бул.”Мария Луиза”131, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на НГА (БГД) за периода 2013-2016 г. от доц. Н. Петкова и за периода 2016-2017 г . - от проф. д-р М. Конарева.

2. Доклад на ревизионната комисия - за периода 2013-2016 г. в състав: Председател:доц. Б, Кючуков,членове: доц. Хр. Виденова, д-р Л. Денчев и за периода :2016 г. – 2017 г. в състав: Председател : д-р Л.Денчев, членове: проф.Б.Ангелов, доц. Хр.Виденова.

3. Промени в устава на организацията.

4. Избор на ново ръководство.

5. Разни.

Присъствието Ви е наложително, за да могат да се вземат необходимите решения , които ще осигурят правилните насоки за развитие и просперитет на БГД – доказала се във времето професионална орга-низация , преследваща единствено световната благородна цел –да популяризира познанията за глаукома и успешна борба с глаукомната слепота.

УС на БГД