Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЛАУКОМИТЕ

 

Подготвила доц. Наталия Петкова, дм

 

Представя се класификация на глаукомите, приета от Европейскoтo глаукомнo дружество (Еuropean Glaucoma Society/EGS) .
/Terminology and Guidelines for glaucoma ,3rd Edition,2008/

 

1. ПЪРВИЧНА КОНГЕНИТАЛНА ГЛАУКОМА
1.1. Първична конгенитална/детска глаукома
1.2. Глаукома свързана с конгенитални аномалии


2. ПЪРВИЧНИ ОТКРИТОЪГЪЛНИ ГЛАУКОМИ/ПОЪГ/
2.1. Ювенилна глаукома
2.2. Откритоъгълна глаукома с високо вътреочно налягане/ВОН/
2.3. Откритоъгълна глаукома с нормално ВОН
2.4. Съмнение за ПОЪГ
2.5. Очна хипертензия


3. ВТОРИЧНИ ОТКРИТОЪГЪЛНИ ГЛАУКОМИ/ВОЪГ/
3.1. Вторични откритоъгълни глаукоми причинени от очни болести
3.1.1. Ексфолиативна глаукома
3.1.2. Пигментна глаукома
3.1.3. Лещено индуцирана ВОЪГ
3.1.4. Глаукома свързана с очни хеморагии
3.1.5. Глаукома при увеит
3.1.6. Глаукома дължаща се на очни тумори
3.1.7. Глаукома свързана с отлепване на ретината
3.1.8. Глаукома дължаща се на очна травма
3.2. ЯТРОГЕННИ ВОЪГ
3.2.1. ВОЪГ вследствие кортикостероидно лечение
3.2.2. ВОЪГ вследствие лазерни и оперативни интервенции
3.3. ВОЪГ причинени от екстрабулбарни причини
3.3.1.Глаукома причинена от повишено еписклерално венозно налягане
(дурални шънтове, изгаряния, радиационно увреждане на еписклерални вени,ендокринна орбитопатия, орбитални тумори и псевдотумори, орбитален флебит,орбитална или интракраниална артериовенозна фистула, Sturge Weber s-me, съдова непроходимост в s.cavernosus,v,jugularis,v.cava sup.,v.pulmonaris, и др.)


4. ПЪРВИЧНИ ЗАКРИТОЪГЪЛНИ ГЛАУКОМИ (ПЗЪГ)
4.1. Първична закритоъгълна форма
4.1.1. Остър глаукомен пристъп
4.1.2. Интермитентна ПЗЪГ
4.1.3. Хронична ПЗЪГ
4.1.4. Състояние след остър глаукомен пристъп
4.2. Затврящ се камерен ъгъл/Камерен ъгъл с риск от затваряне


5. ВТОРИЧНА ЗАКРИТОЪГЪЛНА ГЛАУКОМА /ВЗЪГ/
5.1. ВЗЪГ със зеничен блок при:
5.2. Предно-издърпващ механизъм,без зеничен блок/неоваскуларна глаукома/
5.3. Задно –избутващ механизъм, без зеничен блок
5.3.1. Неправилно направление на вътреочната течност/глаукома с цилиарен блок, малигнена глаукома/
5.3.2. Кисти и вътреочни тумори на ирис и цилиарно тяло
5.3.3. Интрабулбарно въвеждане на силикон или газ
5.3.4. Увеална ефузия /отлепване на хориоидеята/
5.3.5. Ретинопатия на недоносените, стадий 5.
5.3.6. Конгенитални аномалии водещи до вторични глаукоми
(Фамилна хипоплазия, аниридия, Sturge Weber s-me, neurofibromatosis, синдром на : Marfan, Pierre Robin , Lowe ,homocystinuria, microcornea, microspherophakia, рубеола, с-м на широкия палец, персистиращо хиперпластично стъкловидно тяло )

 

GLAUCOMA CLASSIFICATION


Presented by European Glaucoma Society in “Terminology and Guidelines for Glaucoma”,2008


1. PRIMARY CONGENITAL FORMS
1.1. Primary congenital glaucoma/childhood glaucoma
1.2. Glaucoma associated with congenital anomalies


2. PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMAS /POAG/
2.1. Primary juvenile glaucoma
2.2. Primary open-angle glaucoma/High pressure glaucoma(POAG/HPG)
2.3. Primary open-angle glaucoma/Normal pressure glaucoma(POAG/NPG)
2.4. Primary open-angle glaucoma suspect(POAG)
2.5. Ocular hypertension( OH)


3. SECONDARY OPEN-ANGLE GLAUCOMAS/SOAG/
3.1. Secondary open-angle glaucomas caused by ocular disease
3.1.1. Exfoliative glaucoma
3.1.2. Pigmentary glaucoma
3.1.3. Lens induced SOAG
3.1.4. Glaucoma associated with intraocular haemorrhages
3.1.5. Uveitic glaucoma
3.1.6. Glaucoma due to intraocular tumors
3.1.7. Glaucoma associated with retinal detachment
3.1.8. Open-angle glaucoma due to ocular trauma
3.2. JATROGENIC SECONDARY OPEN-ANGLE GLAUCOMAS
3.2.1. Glaucoma due to corticosteroid treatment
3.2.2. SOAG due to ocular surgery and laser
3.3. SOAG CAUSED BY EXTRABULBAR CONDITIONS
3.3.1.Glaucoma caused by increased episcleral venous pressure
(dural shunts, chemical burns, radiation damage to episcleral veins, endocrine orbitopathy, orbital tumor and pseudotumor,orbital phlebitis, orbital or intracranial arteriovenous fistula, Sturge Weber S-me, obstruction of: jugular vein, Superior v.cava, pulmonary vein etc.).


4. PRIMARY ANGLE CLOSURE
4.1. Primary angle closure (PAC)
4.1.1. Acute angle-closure (AAC)
4.1.2. Intermittent angle-closure(IAC)
4.1.3. Chronic angle-closure (CAC)
4.1.4. Status post acute angle-closure attack
4.2. The “occludable” angle(Angle Closure Risk)


5. SECONDARY ANGLE CLOSURE
5.1. Secondary angle- closure with pupillary block
5.2. Secondary angle-closure with anterior pulling mechanism without Pupillary Block (Neovascular glaucoma)
5.3. Secondary angle-closure with posterior ”pushing” mechanizm
without pipillary bloc
k
5.3.1. Aqueous misdirection( ciliary block or malignant glaucoma)
5.3.2. Iris and ciliary body cysts,intraocular tumors
5.3.3. Silicon oil or gas implanted in the vitreous cavity
5.3.4. Uvel effusion
5.3.5. Retinopathy of prematurity( stage V)
5.3.6.Congenital anomalies that can be associated with secondary glaucoma
(Familiar iris hypoplasia, aniridia, Sturge-Weber S-me, neurofibromatosis, Marfan,s s-me, Pierre-Robin s-me, homocystinuria, goniodysgenesis, Lowe,s s-me, microcornea, microspherophakia, rubella, broad thumb s-me, persistent hyperplastic primary vitreous).