Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

ДОКУМЕНТИ

 


УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
"БЪЛГАРСКО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО
"

(приет на 14.05.2004 г., изменен на 15.05.2013 г. и на 19.03.2016 г.)

Раздел I. общи разпоредби

Чл. 1. /1/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществява­не на дейност в обществена полза, регистрирано съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (наричано за краткост сдружение).

(2) Сдружението има, неправителствен, неполитически и нерелигиозен харак­тер.

/3/ Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

Раздел II Наименование, седалище и адрес

Чл. 2. /1/ (изм. с решение на ОС от 19.03.2016 г.) Наименованието на сдружението е: пълно "Българско глаукомно дружество", съкратено: "БГД", което допълнително се изписва на латиница по следния начин: Bulgarian Glaucoma SocietyBGS“.

/2/ (изм. с решение на ОС от 15.05.2013 г.) Сдружението е със седалище е в гр. София и адрес на управление: област София-град, община Столична, район "Средец", ул. "Дякон Игнатий" № 4, ет. 2, ап. 7.

/3/ Пълното или съкратено наименование на сдружението, седалището и адре­сът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.

/4/ Всяко писмено изявление от името на сдружението съдържа неговото наи­менование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

Раздел III. Цели и ДЕЙНОСТ

Чл. 3. /1/ Сдружението има за цел:

т. 1. да съдейства за подобряване на профилактиката и лечението на глау­комата в България;

т. 2. да допринася за теоретичното и клинично усъвършенстване на българ­ските офталмолози в областта на глаукомата;

т. 3. да съдейства за приемането и утвърждаването на съвременните стан­дарти в учебната, изследователската и лечебната практика в областта на очните бо­лести и специално глаукомата;

т. 4. да повишава информираността на обществото за социалната значи­мост на глаукомата и да отстоява пред компетентните държавни органи необходи­мостта от провеждането на ефективна национална политика за борбата с нея.

т. 5. да подпомага млади специалисти и научни разработки в областта на офталмологията.

/2/ Сдружението постига своите цели по нестопански начин като безвъзмездно:

т. 1. организира провеждането на конгреси, семинари и квалификационни курсове и информационни кампании в областта на профилактиката и лечението на глаукомата;

т. 2. издава и разпространява обучителна литература във връзка с целите на сдружението;

т. 3. създава списание на сдружението и Интернет страница;

т. 4. сътрудничи с други организации.

/3/ За постигане на своите цели сдружението може да:

т. 1. учредява и членува в други организации;

т. 2. внася безвъзмездни помощи.Раздел IV. Имущество.


Формиране на имущество

Чл. 4. /1/ Имуществото на сдружението се формира от:

т. 1. приходи от дарения и договори за целево финансиране;

т. 2. приходи от стопанисване на имуществото;

т. 3. частта от дохода на имуществото; която се капитализира;

т. 4. други приходи и постъпления в допустими от закона форми.

/2/ Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни кни­жа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална собственост и други.

/3/ Сдружението води регистър на извършените дарения и завещания.

/4/ Дарителите имат право да получат удостоверение за предоставените дарения.


Разходване на имуществото

Чл. 5. /1/ Сдружението разходва имуществото си за:

т. 1. развитието и утвърждаването на здравеопазването, образованието, на­уката, техниката и технологиите;

т. 2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуж­даещи се от грижи;

т. 3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация.

/2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав по реда на За­кона за юридическите лица с нестопанска цел.

/3/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в зави­симост от целта и финансовите възможности на сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

/4/ За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано ре­шение, взето от общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, кога­то е в полза на:

т. 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство — до втора степен включително;

т. 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

т. 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди да­тата на вземане на решение;

т. 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

/5/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.


Финансиране на дейността

Чл. 6. /1/ Дейността на сдружението се финансира от целево направени по­жертвувания, от доходи от имуществото и от други доходи.

/2/ Имуществото на сдружението се влага в банкови депозити в лева и във валу­та, ценни книжа, търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ на­чин.

/3/ За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

/4/ Сдружението може да учредява и участвува в търговски дружества - в стра­ната и чужбина, да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства и клонове.

/5/ Сдружението не може да участвува в събирателни и в командитни дружест­ва, като неограничено отговорен съдружник.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 7. (1) Сдружението може да извършва за постигане на своите цели допъл­нителна стопанска дейност със следния предмет:

т. 1. издаване и разпространяване срещу заплащане на научна и научно­популярна литература, периодични издания;

т. 2. организиране и провеждане срещу заплащане на дискусии, симпозиуми, срещи и др.

т. 3. осъществяване на експертна и консултантска и лечебна дейност срещу заплащане;

т. 4. организиране на курсове, семинари срещу заплащане;

т. 5. извършване на преводи и разпространение срещу заплащане на статии и други материали, свързани с постигане основните цели на сдружението, както и упражняване на права върху интелектуална собственост;

т. 6. управление на имуществото, когато законът определя приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност;

т. 7. рекламна дейност;

т. 8. издателска дейност;

т. 9. други разрешени от закона дейности.

/2/ Придобитата печалба от дейността на сдружението може да бъде използвана само за целите на организацията, определени в този устав и не може да бъде разп­ределяна.


Раздел V. членство

Чл. 8. /1/ Членове на сдружението могат да бъдат физически лица.

/2/ Изборът на нови членове се извършва от управителния съвет по следния ред:

т. 1. предложението се прави от член-учредител на сдружението;

т. 2. изборът се извършва от управителния съвет с решение, взето с мно­зинство от 2/3 от гласувалите.

/3/ По изключение за членове на съвета могат да се избират и юридически лица, които са длъжни да предложат надлежно упълномощен представител за участие в заседанията му.

/4/ Членството в съвета се прекратява с отказ от членство, с решение за изк­лючване, при смърт или прекратяване на юридическото лице.

Чл. 9. Решението за изключване по алинея 3 се взема по предложение на член-учредител.


Раздел VI. Органи Основни и помощни органи

Чл. 10. /1/ Сдружението има върховен и управителен орган.

/2/ Върховният орган на сдружението е общото събрание, а управителният е управителния съвет.

/3/ В сдружението могат да бъдат създавани и помощни органи.

Състав на общото събрание

Чл. 11. /1/ Общото събрание на сдружението се състои от всички членове на сдружението.

/2/ В случай, че броят на членовете надхвърли 30 (тридесет) души, управител­ният съвет може да вземе решение в състава на общото събрание се включат предс­тавители на определени групи членове по квоти. В решението се определят разме­рът на квотите за отделните групи и мандатът на тяхното представителство в общо­то събрание.

/3/ Представителите в отделните квоти се определят с решение на членовете на сдружението в групите, определени от управителния съвет, взето с мнозинство. Гласуването може да се осъществи и по кореспондентен път.

/4/ Решението c членовете на общото събрание по квоти се представя на съот­ветното заседание на общото събрание.

/5/ Членовете-учредители са директно членове по право на общото събрание.Правомощия на общото събрание

Чл. 12. /1/ Общото събрание:

т. 1. изменя и допълва устава;

т. 2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

т. 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

т. 4. приема бюджета на сдружението;

т. 5. приема отчета за дейността на управителния съвет;

т. 6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

/2/ Правата по ал. 1 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.


Свикване на общото събрание

Чл. 13. /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова иници­атива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управител­ният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото съб­рание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено оттях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеж­дането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ (изм. с решение на ОС от 15.05.2013 г.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден и се публикува на интернет-страницата на асоциацията www.ngabg.eu.


Кворум на общото събрание

Чл. 14. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване в общото събрание

Чл. 15. /1/Всеки член на общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

т. 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограниче­ния, по съребрена линия — до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

т. 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото съб­рание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


Вземане на решения от общото събрание

Чл. 16. /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъст­ващите.

/2/ Решения по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващи­те.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не мо­же да се вземат решения.


Състав на управителния съвет

Чл. 17. /1/ (Изм. с решение на ОС от 15.05.2013 г. и решение на ОС от 19.03.2016 г.) Управителният съвет се състои от девет лица - членове на сдруже­нието. Членовете на управителния съ­вет се избират за срок от три години.

/2/ (Изм. с решение на ОС от 19.03.2016 г.) Управителният съвет избира от своя състав председател със мандат от три години, който председателства заседанията му.

/3/ (Нова, приета с решение на ОС от 19.03.2016 г.) Членове на управителния съвет /УС/ не могат да бъдат лица, които участва в управителните органи на други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с глаукома.

Чл. 18. Първият управителен съвет се формира от учредители.


Правомощия на управителния съвет

Чл. 19. Управителният съвет:

т. 1. представлява сдружението, както и определя обема на представител­ната власт на отделни негови членове;

т. 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

т. 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изисква­нията на устава;

т. 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

т. 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружение­то;

т. 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружение­то, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

т. 7. определя адреса на сдружението;

т. 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

т. 9. изпълнява задълженията, предвидени в устава,

т. 10. приема и изключва членове;

т. 11. взема решение за откриване и закриване на клонове;

т. 12. взема решение за участие в други организации;

т. 13. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

т. 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

т. 15. взема и други решения, които не са в компетентността на други органи на сдружението.


Заседания на управителния съвет и вземане на решения

Чл. 20. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват от всеки един от него­вите заинтересувани членове. При отсъствие на председателя заседанието се ръко­води от определен от управителния съвет негов член.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъс­тват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликви­дация или определяне на ликвидатор, както и за разпореждане с имущество, и за организиране и провеждане на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза - с мнозинство от всички членове.


/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано за­седание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възра­жения за това от всички членове на управителния съвет.


Раздел VII. Представителство

Чл. 21. /1/ Сдружението се представлява от членовете на управителния съвет.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение с изпълнителски и представи­телни функции да бъде натоварено специално назначено лице.

/3/ Оправомощителният акт въз основа на това решение трябва да бъде подпи­сан най-малкото от трима члена управителния съвет, от които най-малкото двама са членове-учредители.

/4/ С лицето по алинея 2 се сключва договор за управление с нотариално заве­рени подписи.


Раздел VIII. Контрол върху дейността

Годишен счетоводен отчет

Чл.22. /1/ В срок до 31 (тридесет и първи) март на всяка година съветът на сдружението съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на екс­перт-счетоводител съобразно изискванията на закона.

/2/ След вписването си в централния регистър при Министерството на правосъ­дието, сдружението подлежи на независим одит при условията на Закона за счето­водството, ако превишава минимум едно от следните условия:

т. 1. сума на актива на баланса от предходната година - 500 хил. лв.;

т. 2. сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от продажби, както и финансовите приходи за предходната година - 1 млн. лв.


Задължение за водене на книги

Чл. 23. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на органите си. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отгова­рят за верността на съдържанието му.

Годишен доклад за дейността

Чл. 24. /1/ Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общест­венополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

т. 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

т. 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от дру­гите дейности за набиране на средства;

т. 3. финансовия резултат.

/2/ Докладът за дейността на юридическото лице с нестопанска цел за осъщест­вяване на общественополезна дейност е публичен. Съобщението за неговото изгот­вяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.


Раздел IX. прекратяване на сдружението и ликвидация

Прекратяване

Чл. 25. Сдружението се прекратява по решение на общото събрание с 2/3 от присъстващи­те. При прекратяването се извършва ликвидация.

Ликвидация

Чл. 26. /1/ Ликвидацията се извършва от председателя или от определено от не­го лице – ликвидатор.

/2/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на-сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез ос­ребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

/3/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на ликвидато­рите освен дължимото възнаграждение.


Имущество след ликвидацията

Чл. 27. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се пре­доставя на юридическото лице с нестопанска цел за извършване на общественопо­лезна дейност със същата или близка нестопанска цел, определено в устава към момента на решението за прекратяването на сдружението.


Раздел X.

Други разпоредби

Чл. 28. Въпросите, неуредени в настоящия устав, вътрешните правила и стату­та, утвърдени от съвета, се подчиняват на действуващото гражданско законодателство.

Чл. 29. Настоящият устав влиза в сила с подписването му от учредителите.Настоящият устав е приет на 14.05.2004 г. и е подписан от учредителите.

Уставът е изменен с решение на общото събрание от 15.05.2013 г. и с решение на общото събрание от 19.03.2016 г.


Подписаната проф. д-р МАРИЕТА ИВАНОВА КОСТЯНЕВА в качеството ми на председател на УС на „Национална глаукомна асоциация“, БУЛСТАТ 131267618, удостоверявам с подписа си, че представеният устав на асоциацията отразява всички промени в него от регистрацията на НГА до последното проведено общо събрание - 19.03.2016 г., включително.


гр. Пловдив, 05.08.2016 г. проф. д-р Мариета Костянева:………………………………


……………………………………………………………………………….