Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Важни съобщения

 

1. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 12 ГЛАУКОМЕН КУРС ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ (16–17.02.2018 г., Майнц, Германия) (12th EGS Glaucoma Residents.,Course
(16–17.02.2018, Mainz, Germany) www.eugs.org

УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 млади членове на БГД под 35-годишна възраст, платили предварително самостоятелно таксата си.Изборът на спечели-лите е по реда на заявката за спонсориране, която да се изпрати на адрес: rankova@hotmail.com.
Сумата за спонсориране ще бъде преведена на спечелилите конкурса по банков път.

 

2. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 13 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО 19-22 май 2018,Флоренция,Италия ( 13 EGS CONGRESS,19-22 Mаy 2018,Florence,Italy)
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД под 40г. с приети резюмета от доклади за участие в конгреса. За целта се изисква да се изпрати съобщението от Организационния комитет на конгреса за прието резюме, както и самото резюме на съответното научносъобщение в срок до 15.04.2018 г. на адрес:rankova@hotmail.com.
Спечелилите конкурса участници ще бъдат определени от УС на БГД до 25.04.2018 г., като имена-
та им ще бъдат съобщени по интернет. Класирането ще е базирано на начина на представяне, научнияи практичен интерес на научното съобщение. Спечелилите конкурса трябва сами да се регистрират законгреса, като изразходваната за регистрация сума ще им бъде преведена по банков път от БГД срещупредставен документ за платена такса за правоучастие и подписване на съответен договор за спонсорстводо 01.05.2018 г.

 

3. Конкурс „Млад учен”с награда е предназначен за участници (на възраст до 35 години) в XVII Симпозиум на БГД (16-17 март,2018г.), с най-добрепредставена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда трябва да я изпратят, представена на 6–7 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи, резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с ключови думи на български и английски ) до 01.02.2018г.
Изпращането на резюмета и доклади е на следния адрес:rankova@hotmail.com

УС на БГД


 

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 


КУРС ЗА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ
„Как ефективно да публикуваме в областта на офталмологията“
Спонсор на курса: фирма САНТЕН.
16.03.2018, 9 - 12 ч., Интер Експо Център
Цел на курса

Да бъде пътеводител за участниците по отношение на представяне на знанията и публикуване на оригинални резултати от проучвания, системни обзори и доклади на клинични случаи, както и писма до редакторите под формата на ясни и убедителни документи.
Методи за предаване на информация
Лекция, разговор, презентация, дискусия, сесия с въпроси, предоставяне на печатни материали.
Лектори: Проф. А. Гжибовски и проф. М. Мяновани
Анджей Гжибовски е професор по офталмология, доктор на науките, ръководител на Катедрата по офталмология към
Университета „Вармия и Мазури“, гр. Олцин, Полша.
Мариуш Мяновани е доктор на науките в областта на общественото здраве, статистик - по професия и призвание.
Консултант е на компании, занимаващи се с фарма маркетинг и фармацевтични консултации. Работи и като координатор на клинични проучвания (фаза II, III и IV).

 


КУРС ПО КОМПЮТЪРНА ПЕРИМЕТРИЯ
16.03.2018 год. 12:00 до 14:00ч. в зала „Витоша“
Начало на регистрацията 11:00 в Интер Експо Център
Курсът се организира съвместно от Българско Глаукомно Дружетво и Българско Дружество по Офталмология.
Предназначен е за лекари с призната специалност по офталмология.
Такса - 50 лв.
Заплащане - на място
Всеки участник ще получи сертификат от Медицински Университет за преминато следдипломно обучение по компютърна периметрия.

Програма
1. Основни принципи на автоматизираната компютърната периметрия. Алгоритми, индекси, показатели за достоверност. Източници на грешки. Проф. Д-р Мариета Конарева–Костянева, д.м.
2. Стандартната автоматизирана периметрия в диагностиката на глаукомите. Диагноза и диференциална диагноза. Проследяване на периметричните промени. Доц. Д-р Марин Атанасов, д.м.
3. Стандартната автоматизирана периметрия в диагностиката на съдови и възпалителни заболявания. Нестандартни периметрични методи. Доц. Д-р Иван Танев, д.м.


World Glaucoma Week, March 11th-17th 2018 - Световна Глаукомна Седмица, 11-17 Март 2018

Световната Глаукомна Седмица е една съвместна инициативна на Световната Глаукомна Асоциация и Световната Асоциация на Пациентите с Глаукома, която протича под мотото “Иди и тествай очите си за глаукома. Спаси зрението си!“. По своята същност това е една мащабна серия от активности фокусирана към по-добра информираност на хората по отношение на заболяването глаукома. Основната цел е да се мотивират хората към извършването на редовни профилактични очни прегледи с включена оценка на диска на зрителния нерв, при което може по-рано да се диагностицира заболяването глаукома и да се започне неговото своевременно лечение. Това е единственият благоприятен сценарий в борбата с това коварно заболяване, при който зрението на пациентите се запазва максимално и респ. не се нарушава тяхното качество на живот. В интернет страницата на Световната Глаукомна Седмица (https://www.wgweek.net/) ежедневно се предоставя актуална информация за асоциираните с тази инициатива активности в целия свят.
Българското Глаукомно Дружество като част от Световната Глаукомна Асоциация традиционно участва в Световната Глаукомна Седмица, чрез организирането на безплатни очни прегледи с цел скрининг за глаукома на рискови групи от хора, ранно диагностициране и адекватно лечение на заболяването. В ефирното пространство на средствата за масова информация се водят беседи на тема борба с глаукомата, като в този формат участват изявени български очни лекари, които осведомяват аудиторията и повишават нейната здравна култура.