Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Важни съобщения

 

1. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 12 ГЛАУКОМЕН КУРС ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ (16–17.02.2018 г., Майнц, Германия) (12th EGS Glaucoma Residents.,Course
(16–17.02.2018, Mainz, Germany) www.eugs.org

УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 млади членове на БГД под 35-годишна възраст, платили предварително самостоятелно таксата си.Изборът на спечели-лите е по реда на заявката за спонсориране, която да се изпрати на адрес: rankova@hotmail.com.
Сумата за спонсориране ще бъде преведена на спечелилите конкурса по банков път.

 

2. КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 13 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО 19-22 май,Флоренция,Италия ( 13 EGS CONGRESS,19-22 Mаy,Florence,Italy)
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД под 40г. с приети резюмета от доклади за участие в конгреса. За целта се изисква да се изпрати съобщението от Организационния комитет на конгреса за прието резюме, както и самото резюме на съответното научносъобщение в срок до 15.04.2018 г. на адрес:rankova@hotmail.com.
Спечелилите конкурса участници ще бъдат определени от УС на БГД до 25.04.2018 г., като имена-
та им ще бъдат съобщени по интернет. Класирането ще е базирано на начина на представяне, научнияи практичен интерес на научното съобщение. Спечелилите конкурса трябва сами да се регистрират законгреса, като изразходваната за регистрация сума ще им бъде преведена по банков път от БГД срещупредставен документ за платена такса за правоучастие и подписване на съответен договор за спонсорстводо 01.05.2018 г.

 

3. Конкурс „Млад учен”с награда е предназначен за участници (на възраст до 35 години) в XVII Симпозиум на БГД (16-17 март,2018г.), с най-добрепредставена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда трябва да я изпратят, представена на 6–7 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи, резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с ключови думи на български и английски ) до 01.02.2018г.
Изпращането на резюмета и доклади е на следния адрес:rankova@hotmail.com

УС на БГД