Сдружение НГА e преименувана от 2016 г. в "Българско глаукомно дружество" (БГД)

Важни съобщения

 


Предстои ХХ СИМПОЗИУМ на БГД
(Март, 2022г. Очаквайте подробности)
На 14.10. 2021год. в 12 ч. в зала „Рила“ на хотел „Рила“, Боровец се свиква Общо отчетно-изборно събрание на Българско глаукомно дружество при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на Българско глаукомно дружество
в периода 18. 10. 2017г. – 14.10.2021г.
2. Доклад на ревизионната комисия
за периода октомври 2017 г. – октомври 2021г.
3. Избор на ново ръководство на Българско глаукомно дружество.

УС на Българско глаукомно дружествоXIX Симпозиум на БГД, поради пандемията с COVID -19 e отложен първоначално от 20-21 март, 2020 г. за 22-23 май, 2020 г. и отново е отменен по същата причина за виртуално провеждане на 20 март, 2021г.ПОКАНА
Управителният съвет на Българско Глаукомно Дружество
ЕИК 131267618, със седалище гр. София 1000, район "Средец" и адрес на управление ул. "Дякон Игнатий" № 4, ет. 2, aп. 9, свиква общото събрание на дружеството на 20.03.2020 г. от 16.00 ч. в конферентната зала на София хотел Балкан, пл. „Света Неделя“ № 5, гр. София 1000, при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на Българско глаукомно дружество за периода 18.10.2017 г. - 20.03.2020 г.
2. Доклад на ревизионната комисия за периода октомври 2017 г. – март 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
4. Избор на ново ръководство на Българско глаукомно дружество.


гр. София, 16.02.2020 г.
проф. д-р М. Костянева, председател на УС на БГДУважаеми колеги,
Предстои отново един изключително интересен: 118 Конгрес- на Германското офталмологично дружество(Deutsche Oрhthalmologische Gesellschaft/DOG-2020 г.) , който традиционно ще се проведе от 8.10. до 11.10.2020, в Конгресен център -Estrel, Berlin. Конгресът е свързан с мемориалната годишнина на великия офталмолог von Graefe И както винаги е с разнообразна, включително -глаукомна тематика и сесии освен на немски и на английски език.
Участниците от Средна и Източна Европа страни са със свободен достъп (без такса за правоучастие с изключение на посещение на курсове и социална програма. DOG предлага и награда от 750 € ( за покриване на пътни разноски и хотел) за представилите 25, оценени като „най-добри ” резюмета. Срокът и адресът за изпращане на резюме от участниците за тази награда са: до 1 април,2020: https://www.abstractserver.com/dog2020/absmgm/
Срок за останали резюмета: 1.2.-6.4.2020 г. ;
Публикуване на предварителна програма –до м.юни 2010г.;
Ранна регистрация до 13/07/2020 г.
Президент: Рrof. Dr. Hans Hoerauf (Gottingen).


СВЕТОВНА ГЛАУКОМНА СЕДМИЦА 08.03 – 14.03.2020
Световната глаукомна седмица е съвместна инициатива на Световната глаукомна асоциация и Световната асоциация на пациенти с глаукома, която успешно се провежда вече десет години. Тази инициатива включва различни активности целящи повишена информираност и здрава култура на обществото по отношение на заболяването глаукома. Актуална информация за мероприятията протичащи във връзка със Световната глаукомна седмица, може да получите на следния интернет адрес: https://www.worldglaucomaweek.org/

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ от УС на БГД:

КОНКУРС ЗА НАГРАДА „МЛАД УЧЕН”
Конкурсът ще се проведе на XIX Симпозиум (22-23/05/2020 г.,София,София Хотел Балкан) за участници до 35 ненавършени години, с най-добре представена и оформена презентация на завършен самостоятелен труд в областта на глаукомата, представляваща научен интерес. Желаещите да участват за тази награда трябва да я изпратят представена на 5-6 стандартни машинописни страници (кратко въведение, цел, материал и методи, резултати, кратко обсъждане, заключение, книгопис и резюмета с ключови думи на български и английски език) до 05/02/2020 г.


КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 14 ГЛАУКОМЕН КУРС ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ Лисабон , Португалия, 27/03/2020 - 28/03/2020г (14. EGS European Glaucoma Residents' Course , Lisbon, Portugal 27/03/2020 - 28/03/2020).
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД за 14 Глаукомен курс за обучаващи се . Желаещите да участват в курса да са под 35 г.Те могат да подадат молба за спонсорство до ръководството на БГД до 30 ноември 2019 год. Молбите трябва да бъдат аргументирани , изпратени на адрес: marieta_ikk@abv.bg; rankova@hotmail.com .Те ще бъдат разгледани от УС на БГД и одобрените кандидати ще бъдат уведомени по интернет.


КОНКУРС ЗА ЧАСТИЧНО СПОНСОРИРАНЕ НА 3 УЧАСТНИЦИ В 14 КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО ГЛАУКОМНО Д-ВО в Брюксел, Белгия, 30 май-2 юни 2020 г. (14 th EGS Congress, Brussels, Belgium, 30 May-2 June, 2020)
УС на БГД обявява конкурс за спонсориране с такса правоучастие на 3 членове на БГД , с приети резюмета от доклади за участие в 14 Конгрес на EGS 2020 г. в Брюксел. За целта се изисква да се изпрати съобщението от Организационния комитет на конгреса за прието резюме, както и самото резюме в срок до 25.04.2020 г. Спечелилите конкурса участници ще бъдат определени от УС на БГД и имената им ще бъдат съобщени по интернет. Класирането ще се базира на научния и практичен интерес и начина на представяне на дадено съобщение. Спечелилите конкурса трябва сами да се регистрират в Конгреса, като изразходваната за регистрация сума ще им бъде преведена по банков път от УС на БГД срещу представен документ за платена такса за правоучастие и подписване на съответен договор за спонсорство- до 01/05/2020 г.
В случай, че някой от спонсорираните участници не посети конгреса,платената такса за правоучастие се връща на спонсора, след приключване на конгреса.
УС на БГД


 

Покана за ХIХ СИМПОЗИУМ: София  22-23/05/2020 г.